Monday, March 6, 2017

Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia

Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia Withi thi ca pen s machik khu x kar kd pum raykar laea cak nan krxk k hxmul k hxng khun xyang t huk txng ni khxlamn̒ thi mi h i sung rwm t hung chu ̀x p hu chi thi ca chi pen raykar k hxng khun chi rh as p h̀an thi khun ca chi ni kar k hea trwc s xb rh as p h̀an k hxng khun chu ̀x tem pen chu ̀x k hxng khun h maylek h thors aphth thi chi ngan khun ca mi cdh may xilekthrxniks ni kar trwc s xb kar pen s machik rh as x̂angxing thi tem pi t ha man mi xyu mi c hanan man wang pel̀a chu ̀x k hxng thnakhar tam chu ̀x thnakhar k hxng khun tawxyang chen keb kwad BNI, BRI chu ̀x k hxng baỵchi thi s xdkhlxng kan thi michu ̀x k hxng baỵchi thnakhar k hxng khun xeng laea h maylek h baỵchi thi s xdkhlxng kab h maylek h baỵchi thnakhar k hxng khun xeng withi thi ca thah i ngein f ak h ru x ngein f ak khu x kar thi khun ca txng k hea s u rabb k̀xn cak nan kd ngein f ak h i leu xk baỵchi playthang laea kd pum OK thi khwr ca teim ni rup baeb khwam s nci t ha wang pel̀a (mimi Transfer) khwabatr s machik thi mi s amart h k hea s u rabb withi kar beik ngein h ru x khŵa h ru x t hxnngein khu x kar k hea s u rabb k̀xn kd thi na s nci k hxngkxng thun nan s i canwn ngein thi rabu k hxng ngein thi khun txngkar thi ca dung tam dwy kar p̂xn rh as p h̀an k hxng khun laea kd pum OK.

withi kar nab phi meu xng Qiu doy kar nab canwn k hxng cud k hxng thang s xng pen ceak hxng batr thrng klm ni batr taela dan say laea p hl rwm cak canwn k hxng cud bn dan k hwa chen t ha thrng klm rwm ni s xng bi k hxng makkwa kea laew mulkh̀a k hxng batr lb s ib thi t ha wngklm s xng batr rwm kwa kea laew mulkh̀a k hxng batr lb yis ib thi mulkh̀a kar suxk hay bonas pen bonas khanwn bn deimphan thangh md khun thuk s apdah laea t ha deimphan thangh md thi khun t hung h nung lan laew khun ca di rab s iththi thi ca di rab kar h munweiyn bonas s uny cud s xng pexrsent̒ tae ni saranapelangi mi khwam taek t̀ang laea mi h emu xn kan xik t̀x pi saranapelangi ca h i thuk s machik thi len peid k han t̀a thi mimi ngeu ̀xnk hi makkwa bonas taela cud s am ni taela s apdah s machik thi deimphan ni saranapelangi mi txng khid ngeu ̀xnk hi peid makkwa h emu xn ni rabb xu ̀n «pheraa thi ni s machik thuk khn ca di rab bonas cud s am t̀x s apdah sung khanwn cak kar len thangh md pen wela h nung s apdah Sarana Pelangi Agen Terpercaya Seasia

No comments:

Post a Comment